Maria Zhytynskay

Head of patent-license work GC «PVI ZIT «Naftogazbudizolyatsiya»

Head of HR