Irina Komarova

Chief Financial Officer of the GC «PVI ZIT «Naftogazbudizolyatsiya»